Odpovědi radních chybí nebo jsou neúplné a zveřejnit je občanům nechtějí. Proč asi?

Ve čtvrtek 30. srpna jsme obdrželi odpověď od Rady města Česká Kamenice na otevřený dopis, který jsme odeslali
13. srpna, a který si můžete přečíst na našem webu nebo na vývěsce na náměstí.

Na první pohled nás udivilo, že na osm položených otázek jsme získali šest odpovědí. Po přečtení jsme navíc zjistili, že odpovědi jsou buď neúplné, nebo chybí. Pro lepší přehlednost jsme se snažili přiřadit jednotlivé odpovědi k položeným otázkám. Upozorňujeme, že jsme odpovědi nijak neupravovali a pokud se zde vyskytují nějaké chyby gramatické nebo stylistické, neneseme za ně žádnou odpovědnost.

 Otázka  
Investice do kulturního programu celé akce ve výši 100.000,-Kč není v dnešní době nutných úspor malá, a proto by nás zajímalo, proč nebyla organizace celé akce svěřena příspěvkové organizaci Dům kultury a kino Česká Kamenice, jejímž úkolem je (alespoň podle nás) starat se o kulturní život ve městě. Stejně tak mohla vzniknout pracovní skupina, která by svépomocí a jsme přesvědčeni, že i bez nároku na jakýkoliv honorář celou akci zorganizovala (namísto toho, aby pouze dohlížela na externí agenturu). Určitě by se na přípravách mohla podílet i některá z oficiálních komisí města. Realizace však byla svěřena soukromé firmě a to bez vypsání výběrového řízení. Žádáme o zdůvodnění tohoto postupu.

 Odpověď
Rozpočet 100.000,- Kč na pouť odpovídá částce vynakládané na pouť v předešlých letech. S občanským sdružením FESTIVE byla sepsána smlouva pouze na zajištění kulturního programu. Sdružení zajišťuje úspěšně obdobný program i pro další okolní města. Agentury vesměs neúčtují svůj zisk ale pouze zprostředkovávají umělce. Vyrovnání mezi umělcem a agenturou je otázkou jejich dohody. Výhodnější je tedy pro město nasmlouvat celý program od jedné agentury, než jednat s každou agenturou zvlášť. Co se předražené položky týče (o 25 až 50 %) zde je třeba konkretizovat. Dle našeho pohledu jsou všechny položky přiměřené.

 Komentář
Dle odpovědi je tzv. vyrovnání (pozn. cena za zprostředkování) na dohodě mezi umělcem a agenturou. I v tomto případě má však smysl vypsat výběrové řízení. Část z honoráře umělců tak jako tak inkasuje zprostředkovatel (agentura) a je jen na odpovědných osobách (v tomto případě na radních) snažit se získat nejlepší cenu nebo za vypsaný obnos co nejpestřejší program, ideálně obojí... V této části zcela chybí odpověď na otázku, proč akci nepořádá Dům kultury a kino nebo proč nebyla pověřena zajištěním akce pracovní skupina nebo některá z existujících komisí rady města.


  Otázka
Z plakátu je zřejmé, že celá pouť bude probíhat v parku. Znamená to, že náměstí bude zcela prázdné, bez jakéhokoliv programu? Navíc vše nasvědčuje tomu, že program je zkrácen pouze na jeden den, oproti tradici (sobota + neděle). Opravdu došlo ke zkrácení?

 Odpověď
Přesunutí do parku je jednou z možností jak udělat celou akci jinak. Poslední dvě akce Dětského dne ukázaly, že podobné aktivity zde lze realizovat. Samozřejmě si pořadatelé uvědomují riziko, které může nastat v případě nepříznivého počasí, proto je počítáno s omezením pohybu vozidel po parku a celkovou regulací zátěže zeleně. V dalších letech počítáme s případným propojením náměstí s parkem přes Nerudovu ulici, ale to bude vyžadovat navýšení rozpočtu na celou akci (rozpočet města, sponzoři, vstupné). Vedení města je přesvědčeno, že je na čase začít hledat úplně novou tvář této tradiční městské akce, a to tak aby kromě občanů města přilákala i další návštěvníky.

 Komentář
Z odpovědi se tedy pouze můžeme domnívat, že dlouholeté tradiční místo konání pouti, tedy náměstí, bude minimálně letos zcela odříznuté od celé akce. Stejně tak chybí reakce na zkrácení na jeden den (sobotu) a tak dle informací z plakátu se můžeme domnívat, že je to opravdu realita. Naopak jsme se v tomto bloku dozvěděli, že pořadatelé plánují pohyb vozidel po parku! Nikoho z nás ani nenapadlo, že by toto mohl někdo připustit za jakéhokoliv počasí. V místě parku byl původně hřbitov, tedy pietní místo, na kterém je dodnes umístěna Preidlova hrobka v podobě menší stavby, do které město každoročně investuje několik desítek tisíc na opravy a údržbu. Srovnávat Dětský den s Mariánskou poutí nám nepřijde vhodné. Pouť navštěvuje obvykle mnohonásobně více zájemců, nemluvě o večerním koncertě. Na akci takového rozměru nemá park dostatečnou kapacitu.


Otázka
Mariánská pouť patří mezi největší akce města
a těší se poměrně velké návštěvnosti. Uvědomujete si, jakou zátěž bude muset unést městský park, především o večerním koncertu? Kapacitní možnosti prostoru jsou omezené a při očekávané návštěvnosti utrpí především místní zeleň. Považujete za rozumné přestěhovat celou akci z centrálního náměstí do klidné zóny parku a umožnit tak jeho (byť nechtěnou) devastaci?

 Odpověď
???

 Komentář
Na tento dotaz jsme přímou odpověď nenalezli.


  Otázka
Proč nebyla takto modifikovaná podoba pouti propagována již v prázdninovém dvojčísle Českokamenický novin? Termín této akce je znám dostatečnou dobu před jejím konáním a tak tomu nemohla zabránit ani skutečnost, že v období prázdnin vychází v červenci dvojčíslo. Stejně tak do pondělí 13. srpna 2012 chyběla jakákoliv informace na webu města a akce nebyla zaznamenána ani jako pouhý termín v Kalendáři událostí, který je přístupný přímo z úvodní stránky městských internetových stránek. Z jakého důvodu nebyla akce avizována?
 

 Odpověď
V době rozhodnutí ohledně změny koncepce Mariánské pouti byla již provedena uzávěrka Kamenických novin. Důvodů proč k tomu došlo je mnoho, ale jeden z nejhlavnějších je dlouhodobě podfinancovaný rozpočet Domu kultury na pořádání kulturních akcí. To se chce vedení města koncepčně vyřešit při přípravě rozpočtu 2013.

 Komentář
Jedna z největších akcí
, která se koná každoročně, by měla být připravována s dostatečným předstihem. Dle tvrzení je rozpočet příspěvkové organizace Dům kultury a kino Česká Kamenice dlouhodobě podfinancován, ale řešení se za ta „dlouhá léta“ nenašlo… Navíc zdrojem peněz pro tuto organizaci je městská pokladna, stejně tak se z této pokladny platí náklady na pouť, a to ať již z rozpočtu Domu kultury nebo samostatně. Peníze se tedy berou ze stejného místa, a proto si myslíme, že podfinancovaný rozpočet kulturního domu přímo nesouvisí s pořádáním pouti. Proč se neobjevila informace s dostatečným předstihem na webu města alespoň v kalendáři, jsme se nedozvěděli…


Otázka
Plakáty, které se objevily na plakátovacích místech, neobsahují logo (znak) města, ani žádnou zmínku o tom, že náklady celé akce jsou hrazeny z rozpočtu města. Pouze je zde (nepříliš podstatná) informace o tom, kdo pouť organizuje. Předpokládáme, že takové materiály někdo schvaluje, když je akce městem plně hrazena. Plakát rovněž vykazuje také faktické chyby (chybně napsané názvy účinkujících).  Jak je možné, že byl plakát v takové podobě vylepen?
 

 Odpověď
Kromě první verze plakátu se již připravuje verze druhého plakátu aktualizovaná včetně znaku města. První rychlá verze plakátu vznikla aby byla veřejnost co nejdříve informována.

 Komentář
Originální odpověď. Proč vlastně něco dělat jen jednou a pořádně…?

V tuto dobu je již „druhá verze plakátu“ vylepena a vypadá mnohem lépe. V jednom případě se sice změnil účinkující a vypadla jedna položka, ale to nový vzhled naštěstí neovlivnilo.


Otázka
Kulturní program se bude (nově) odehrávat v parku města, kde bude vybíráno vstupné. Taková podstatná skutečnost není zahrnuta v mandátní smlouvě. Kdo tedy bude vstupné vybírat a komu připadne jeho výtěžek?
 

 Odpověď
Výtěžek vstupného bude použit pouze na další náklady spojené s poutí. Výběrem vstupného byla pověřena příspěvková organizace města Dům kultury, která provede přesné vyúčtování. Vstupné bylo stanoveno v dolní hranici obvyklého vstupného. Výběr vstupného pak poslouží mimo jiné k informaci jaká je skutečná návštěvnost pouti. Tato informace může být použita k případnému oslovení potenciálních sponzorů v příštích letech.
 

 Komentář
Bohužel nebylo specifikováno, co znamenají „další náklady spojené s poutí“ a druhý důvod působí spíše úsměvně – aby město získalo statistiky návštěvnosti, musí za to lidé zaplatit…? Tento údaj může být navíc zkreslený – ne každý bude chtít navštívit pouť v maličkém parku a ještě za to platit. Projíždějící turisté, kteří by se „viditelné“ pouti na náměstí zase rádi zúčastnili, ji pravděpodobně minou…


 Otázka
V mandátní smlouvě je uvedeno, že mandatář (soukromá firma) provede mj. "Bourání tábora a úklid rekvizit" v termínu 9. září 2012 od 9:00 do 13:00. Předpokládáme, že mandatář toto provede svépomocí a v případě využití zaměstnanců Městského úřadu Česká Kamenice nebo příspěvkových organizací města bude tato činnost řádně vyúčtována ve prospěch města. Prosíme o upřesnění.

 Odpověď
???

 Komentář
Na tuto otázku jsme nenašli odpověď.


 Otázka
Přílohu mandátní smlouvy tvoří položkový cenový plán a časový program akce. Z cenového plánu je zřejmé, že po sečtení nákladů na celou pouť nezbývá mandatáři (soukromé firmě) žádná finanční odměna za organizaci. Je tedy tato činnost "darem" městu Česká Kamenice?

 Odpověď
Viz část první odpovědi: „Agentury vesměs neúčtují svůj zisk ale pouze zprostředkovávají umělce. Vyrovnání mezi umělcem a agenturou je otázkou jejich dohody.“

 Komentář
Viz komentář u následující otázky.


 Otázka
Zjistili jsme však prověřením, že minimálně jedna položka v cenovém plánu je nadsazena o 25 - 50% oproti ceně obvyklé. Došlo před podpisem smlouvy k prověření jednotlivých položek plánované pouti zástupci města (např. pracovní skupinou)?

 Odpověď
Viz část první odpovědi: „Co se předražené položky týče (o 25 až 50 %) zde je třeba konkretizovat. Dle našeho pohledu jsou všechny položky přiměřené.“

 Komentář
Z odpovědi je patrné, že nikdo žádné prověření neprovedl. Pokud se vrátíme k odpovědi na první otázku, najdeme zde
Vyrovnání mezi umělcem a agenturou je otázkou jejich dohody.“ Můžeme tedy usuzovat, že ono domnělé předražení je „domluvená provize“. Tady je třeba připomenout, že peníze, kterými disponuje město, jsou penězi veřejnými a je třeba k nim tedy přistupovat s péčí řádného hospodáře. Jako jedním z prostředků jak toho efektivně dosáhnout je např. vypsat výběrové řízení, které umožňuje výběr nejvhodnější nebo nejvýhodnější nabídky. V tomto případě však nebyl využit žádný takový prostředek.  


Na koci dopisu se již jen dočkáme sdělení, že radní nevidí důvod k tomu, aby zaslané odpovědi zveřejnili na webových stránkách města a raději je zaslali jen emailem. Nač takové tajnosti?

Vzhledem k tomu, že jsme byli osloveni několika občany, abychom zjistili, co se chystá o letošní pouti – jejich slovy řečeno „co si to zase vymýšlejí, prý má být pouť jen v sobotu, navíc v parku a ještě máme platit vstupné?“ – rozhodli jsme se i z našeho vlastního zájmu zjistit, jaký je stav celé věci.

Teorií kolovalo několik a byly více či méně zajímavé i pikantní, ale obáváme se, že odpovědi radních je vyvrátit nepomohly…


 
Kopii otevřeného dopisu s položenými otázkami najdete ZDE.

Kopii odpovědí radních najdete ZDE.