Vize rozvoje města. Socioložka říká: „Autor dotazníku je diletant.“

 
O co jde? V podstatě se jedná o zpracování vize, která má říci, jak by se město mělo v budoucnosti vyvíjet. Mohla by pomoci třeba nalézt vhodné uplatnění pro prostor v Rabštejně, který je dlouhodobě nevyužitý a spousty dalších míst na území města. Jedna věc je však teorie a druhá praxe. A v praxi bude spíše důležité, jak se budou představy potencionálního investora shodovat s názory architektů. Investora to může zkrátka odradit. Zhotovená studie navíc nebude nijak závazná. I když architekti např. navrhnou, že v té či oné části města by měly být domy určitého druhu s předem stanoveným typem a barvou fasády, nebude to podmínkou pro získání stavebního povolení. Konečné slovo tak budou mít v případě městské památkové zóny pouze památkáři a to je nyní běžná praxe.

Studie by se tak dala přirovnat k namalovanému obrazu - bude nesporně zajímavá, ale budeme se na ni pouze dívat, žádný jiný užitek nepřinese. Aby se to změnilo, muselo by město nechat zhotovit tzv. regulační plán, který se zpravidla zpracovává jen pro část obce (výjimečně u malých obcí může být zpracován i pro celé území). Ten je obdobou územního plánu. Regulační plán je však mnohem podrobnější a stanovuje podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí. Vymezí rovněž veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření. Nahrazuje v řešené ploše ve schváleném rozsahu územní rozhodnutí a je závazný pro rozhodování v území. Pořízení regulačního plánu se procesně nijak významně neliší od pořízení územního plánu. I zde je nutné nechat zhotovit různé posudky, návrh je nutné vystavit veřejně k nahlédnutí a každý může uplatnit své požadavky. Suma sumárum, pokud vycházíme z vysoutěžené ceny 459.000,- Kč bez DPH za zhotovení územního plánu města Česká Kamenice, jedná se o výdaj v podobné výši. V současnosti tedy asi není na místě uvažovat o regulačním plánu. V době, kdy vedení města zhasíná obyvatelům Kerhartic v nočních hodinách, aby ušetřili ročně pár desítek tisíc, kdy (nepříliš logicky) slučujeme střední školu se základní pod domnělou úsporou za energie, je Vize rozvoje města pro Českou Kamenici hodně velkým luxusem. O tom však musí rozhodnout zastupitelé, tedy ti, kteří občané zvolili (a bohužel i nezvolili) jako své zástupce.

A nyní k rozeslanému dotazníku. Pokud pomineme, že zadání projektu, jehož realizace bude stát v závislosti na objednaném rozsahu řádově 100 - 200 tis. Kč, prozatím zastupitelstvo neschválilo, nelze si nevšimnout, že dotazník obsahuje velmi závažné nedostatky. Většina otázek je třeba položena sugestivně. To znamená, že respondentovi je v otázce podsouvána rovnou i „vhodná“ odpověď.

Např.: Existují podle Vás možnosti sportu nebo volnočasových aktivit, které Vám osobně ve městě chybí?

V této otázce je jasně podsouváno, že ve městě tyto aktivity chybí. To však musí zhodnotit ti, kteří dotazník budou vyplňovat, a proto by měla být otázka položena neutrálně. Stejně tak nejsou některé otázky vyvážené. Jako příklad nevyváženého dotazu uveďme:

Existuje ve městě nebo jeho okolí místo nebo objekt, o kterém můžete říci:
nemám je rád X miluji je
cítím se zde v nebezpečí X protiváha chybí
stydím se za něj X protiváha chybí

Zatímco první tvrzení je vyvážené, dalším dvěma protiváha chybí. Z toho se dá usuzovat, že autor dotazníku předpokládá, že ve městě není žádný objekt, o kterém můžeme říci, že se zde cítíme v bezpečí a že jsme na něj pyšní. To je situace ve městě skutečně tak vážná?

Možná je cílem této formy průzkumu s takto „nekvalitním“ dotazníkem získat jasný podnět od občanů, že zhotovení studie je pro rozvoj města nevyhnutelné. Můžeme se také dohadovat nad způsobem sběru dotazníků. Vzhledem k tomu, že dotazník je anonymní, nelze zaručit, že tato skutečnost nesvede někoho k tomu, aby dotazníků vyplnil hned několik a odevzdal je, ať již na místě k tomu určeném nebo pohodlněji pomocí internetového formuláře. Tento způsob sběru navíc zaručuje pouze minimální návratnost dotazníků a rozsáhlost většiny otázek pravděpodobně odradí i ty, kteří by byli ochotni se průzkumu zúčastnit.