VOLEBNÍ PROGRAM ODS
PRO OBDOBÍ 2014 - 2018

 

Chceme…

V oblasti „Územní plán a rozvoj“
• pokračovat v regeneraci městské památkové zóny i okrajových částí města
• podporovat individuální bytovou výstavbu přípravou vhodných cenově dostupných pozemků

V oblasti „Majetku a financí“
• prosazovat vyrovnané rozpočty hospodaření města, průhledné a kontrolovatelné hospodaření
• důsledně dbát na zadávání finančně náročných zakázek prostřednictvím výběrových řízení
• pravidelně zveřejňovat uzavírané smlouvy, výběrová řízení a seznam dodavatelů města na internetu

V oblasti „Školství“
• podporovat školská zařízení ve městě s cílem zajistit důstojné a moderní prostředí pro vzdělávání a výchovu mladé generace
• iniciovat vznik alternativních forem mateřských a dětských center, která pomohou řešit nedostačující kapacitu ve stávajících předškolních zařízeních
• se zaměřit na sledování kvality výchovně-vzdělávacího procesu

V oblasti „Sportu“
• podporovat veškeré sportovních aktivity občanů města, hlavně formou grantů
• dát zvláštní podporu sportovním oddílům pracujícím s mládeží
• vyhodnotit společně s občany současný stav volně přístupných sportovišť pro děti a mládež a dětských hřišť

V oblasti „Sociální politiky“
• provést důslednou kontrolu komunitního plánu našeho města, který byl schválen na léta 2010 - 2015 a týká se dětí a mládeže, nezaměstnaných, sociálně slabých rodin, seniorů a zdravotně postižených
• se zasadit o jeho novelizaci s přihlédnutím k současným potřebám v těchto oblastech

V oblasti „Životního prostředí“
• prosazovat, aby město zůstalo příkladem při údržbě veřejných prostranství a pozemků města
• prověřit výši plateb za svoz komunálního odpadu za účelem snížení úhrad - argumentem je zvyšující se množství tříděného odpadu
• odmítat v České Kamenici vybudování spalovny odpadu nejenom z hlediska zhoršení životního prostředí, ale i zvýšení provozu na komunikacích města, což by se negativně odráželo na jejich stavu

V oblasti „Dopravy a komunikací“
• udržet a dále rozvíjet dopravní obslužnost pro občany města a přilehlých obcí
• zajistit opravy nevyhovujících chodníků 

V oblasti „Kultury“
• podpořit a ocenit činnost místních spolků, tedy lidí, kteří pro nás kulturu vytvářejí
• zlepšit obsah Českokamenických novin tak, aby občané byli více a pravdivě informováni
• pokračovat v realizaci již zavedených akcí – Letní hudební slavnosti Antonína Dvořáka, Mezinárodní hudební festival, tradiční Mariánská pouť apod.
• nadále prosazovat myšlenku vzniku uměleckého díla připomínající pobyt mladého Antonína Dvořáka v našem městě
• se zasadit o efektivní využití kulturního domu a budovy kina

V oblasti „Bezpečnosti“
• aby se obyvatelé i návštěvníci České Kamenice cítili v ulicích bezpečně
• podpořit „kamerový systém“ k zabezpečování veřejného pořádku, ochraně osob a majetku
• důrazně požadovat dohled strážníků u škol, v okolí restaurací a v problémových lokalitách 

V oblasti „Propagace města – cestovní ruch – regionální spolupráce“
• prezentovat naše město, položené na rozhraní tří chráněných krajinných oblastí jako turisticky atraktivní cíl nejen s krásnými vyhlídkami a turistickými trasami
• efektivně propagovat město na internetu, zajistit dostatek tištěných propagačních materiálů
• podporovat rozvoj turistického ruchu
• se aktivně podílet na práci Svazku obcí Českokamenicka, Euroregionu Labe
• pokračovat ve spolupráci s partnerským městem Bad Schandau

V oblasti „Podnikání“
• podporovat stávající i nově vznikající drobné podnikatele

V oblasti „Zdravotnictví“
• udržet ve městě odborné lékaře, případně zajistit další
• podporovat nemocnici následné péče, která umožňuje péči o naše imobilní blízké a jejich navštěvování bez namáhavého dojíždění


Chceme, aby byla
Česká Kamenice
dobré místo pro život.